Pravidla fotosoutěže nugo.cz na veletrhu For Pets

1. Pořadatelem soutěže je Ing. Bc. Petra Karpíšková, se sídlem Skalička 70, 500 03 Skalice, IČO: 04969375 (dále jen “pořadatel)”.
 
2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.
 
3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.
 
4. Soutěž se koná v období veletrhu For Pets od 12. 4. 2018 od 9:00 do 15. 4. 2018 do 18:00. Soutěž probíhá na facebookové stránce Nugo - Tašky pro psy na url adrese https://www.facebook.com/nugotasky/. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením fotografie pejska v Nugo tašce, kterou si je možné vypůjčit u našeho stánku na veletrhu FOR PETS v hale 2 a jeho označení je A19. Příspěvek musí obsahovat hashtag #taskypropsy. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může vložit pouze jednu fotku během doby konání soutěže.
 
5. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jedné fotografie pejska v Nugo tašce pod soutěžní post, který bude obsahovat hashtag #taskypropsy v době konání soutěže. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům.
 
6. Porota složená ze zástupců Pořadatele vylosuje 5 výherců do 22. 4. 2018 ze všech fotografií vložených do konce soutěžního období vyhovujícím podmínkám uvedeným v bodě 4.
Výhry jsou rozdělené takto:
 
1. místo - poukaz na nákup v e-shopu nugo.cz v hodnotě 1000 Kč, 6-pack Nugo masa v hodnotě 700 Kč a balíček plný pamlsků v hodnotě 500 Kč, poukaz na 1 hodinu terapie zdarma v Canine centru, kvartální předplatné boxu Dogsie
2. místo - poukaz na nákup v e-shopu nugo.cz v hodnotě 500 Kč, 3-pack Nugo masa v hodnotě 360 Kč a balíček plný pamlsků v hodnotě 500 Kč, poukaz na 50% slevu na terapii v Canine centru
3. místo - 15% slevu na nákup v e-shopu nugo.cz, 1 balíček Nugo masa v hodnotě 150 Kč a balíček plný pamlsků v hodnotě 500 Kč, poukaz na 30% slevu na terapii v Canine centru
4. místo - 15% slevu na nákup v e-shopu nugo.cz  a 1 balíček Nugo masa v hodnotě 150 Kč
5. místo - 15% slevu na nákup v e-shopu nugo.cz a cestovní Nugo miska v hodnotě 100 Kč
 
Jednotlivý soutěžící může během soutěže získat maximálně jednu výhru. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jednu soutěžní fotografii pod soutěžní post. V případě vložení více komentářů v soutěži soutěžícím bude započítán pouze první vložená fotografie.
 
7. Výherce soutěže bude o výhře informován do 22. 4. 2018 přes soukromou zprávu na profil, pod kterým byla vložena soutěžní fotografie. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo). Výhra bude následně rozeslána do 14 dnů od vyhlášení výsledků. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dnů od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.
 
8. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 6.
 
9. Na výhru nevzniká právní nárok.
 
10. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Autor fotografie dále vložením na facebookovou stránku provozovatele a nebo účastí v soutěži uděluje provozovateli, Ing. Bc. Petře Karpíškové respektive skupině nugo.cz nevýhradní bezúplatnou licenci k využití všech informací jakýmkoliv způsobem, zejména v prezentaci prodávaných produktů provozovatele a k jakýmkoliv jiným marketingovým účelům, jako je zařazení fotografie a jiných informací do propagace značky Nugo apod. Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.
 
11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.
 
12. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
 
V Praze dne 2. 4. 2018